कोकण भवन आणि उरण फाटा येथे मोठया प्रमाणात पाणी भरले

(फोटो- सुमित रेणोसे)

Navi Mumbai