संपादकीय वाणी संतांची
Eco friendly bappa Competition

वाणी संतांची

वाणी ज्ञानेश्वरांची

ऐसेनि न राहतयातें राहवी । भ्रमतयातें बैसवी । थापटूनि चेववी । विरक्तीतें ॥ अशा रीतीने ज्याला त्या ठिकाणी राहण्याची इच्छा नाही, त्यालाही ती जागा राहवून...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

तंव श्रीकृष्ण म्हणती ऐसें । हें उत्सृंखळ बोलणें कायसें । आम्हीं सांगतसों आपैसें । वरि पुशिलें तुवां ॥ तेव्हा कृष्ण म्हणाले, आम्ही स्वतःहून तुला सांगत...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

पाठीं महर्षी येणें आले । साधकांचे सिद्ध जाहाले । आत्मविद थोरावले । येणेंचि पंथें ॥ पूर्वीचे महर्षि याच मार्गाने आले आणि ते साधकांचे सिद्ध झाले....

वाणी ज्ञानेश्वरांची

म्हणौनि प्राप्तिफळीं फळतां । यासि वेळु न लगेल आतां । होय विरक्तु ऐसा अनंता । भरंवसा जाहला ॥ म्हणून याला मोक्षरूप फलाची प्राप्ती अगदी लवकर...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

देखा संतोषु एक न जोडे । तंवचि सुखाचें सैंघ सांकडें । मग जोडलिया कवणीकडे । अपुरें असे? ॥ असे पहा की, जर एक संतोष प्राप्त...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

म्हणौनि बहु दिवस वोळगावा । कां अवसरु पाहोनि विनवावा । हाही सोसु तया सदैवा । पडेचिना ॥ म्हणून, पुष्कळ दिवस त्याची सेवा करावी किंवा समय...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

तंव श्रोते म्हणती दैव । कैशी बोलाची हवाव । काय नादातें हन बरब । जिणोनि आली ॥ तेव्हा श्रोते म्हणाले, दैवाची गति काय विचित्र आहे...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

यापरी बाप पुण्यपवित्र । जगीं भक्तिबीजासि सुक्षेत्र । तो श्रीकृष्णकृपे पात्र । याचिलागीं ॥ अशा प्रकारे अर्जुन हा धन्य, पुण्यपवित्र आणि भक्तिरूप बीज पेरण्याचे उत्तम...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

हें परिसतां जरी कानडें । तरी जाण पां पार्थ उघडें । कृष्णसुखाचेंचि रूपडें । वोतलें गा ॥ हे ऐकणाराला जरी अशक्य वाटेल, तरी पार्थ हा...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

ऐकें द्वैताचा ठावोचि फेडी । ते ब्रह्मविद्या कीजेल उघडी । तरी अर्जुना पढिये हे गोडी । नासेल हन ॥ जी ब्रह्मविद्या द्वैताचा नाश करते, ती...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

ऐसिया दृष्टी जो विवेकी । पार्था तो एकाकी । सहजें अपरिग्रही जो तिहीं लोकीं । तोचि म्हणौनि ॥ पार्था, अशा दृष्टीने जो विचार करतो, तोच...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

घापे पटामाजि दृष्टी । दिसे तंतूंची सैंघ सृष्टी । परी एकवांचूनि गोठी । दुजी नाहीं ॥ वस्त्राकडे पाहिले असता जसे ते सर्व तंतूमय दिसते तसे...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

पाहतां पृथ्वीचे मोल थोडें । ऐसें अनर्घ्य रत्न चोखडें । देखे दगडाचेनि पाडें । निचाडु ऐसा ॥ ज्याचे मोल पाहू गेले असता त्यापुढे पृथ्वीचेही मोल...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

देखै मेघौनि सुटती धारा । तिया न रुपती जैसिया सागरा । तैशीं शुभाशुभें योगीश्वरा । नव्हती आनें ॥ पहा की, मेघापासून सुटणार्‍या पावसाच्या धारा ज्याप्रमाणे...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

म्हणौनि आपणयां आपणचि रिपु । जेणें वाढविला हा संकल्पु । येर स्वयंबुद्धी म्हणे बापु । जो नाथिलें नेघे ॥ म्हणून ज्याने मनातील मी व माझे...