Tuesday, May 30, 2023
27 C
Mumbai
संपादकीय वाणी संतांची

वाणी संतांची

वाणी ज्ञानेश्वरांची

ऐसियांही सांकडां बोला । एक उपायो आहे भला । तो करितां जरी आंगवला । तरी सांगेन तुज ॥ मग...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

जैसी चंदनाची मुळी । गिंवसोनि घेपे व्याळीं । नातरी उल्बाची खोळी । गर्भस्थासी ॥ अर्जुना, फार काय सांगावे, जेथे...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

इहीं संतोषवन खांडिलें । धैर्यदुर्ग पाडिले । आनंदरोप सांडिले । उपडूनियां ॥ यांनी संतोषरूपी वन तोडून टाकिले, धैर्यरूपी किल्ला...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

जयांसि भुकेलियां आमिषा । हें विश्व न पुरेचि घांसा । कुळवाडियांचिया आशा । चाळीत असे ॥ काय चमत्कार सांगावा!...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

तंव हृदयकमळआरामु । जो योगियांचा निष्कामकामु । तो म्हणतसे पुरुषोत्तमु । सांगेन आइक || तेव्हा हृदयास रमविणारा आणि योगिजन...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

सांगैं श्रवणीं ऐकावें ठेलें? । कीं नेत्रींचें तेज गेलें? । हें नासारंध्र बुझालें । परिमळु नेघे?॥ सांग पाहू; विहित कर्मत्याग केला म्हणून कानाचे ऐकणे बंद...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

जंव निरार्तता नाहीं । तंव व्यापारू असे पाहीं । मग संतुष्टीच्या ठायीं । कुंठे सहजें ॥ जोपर्यंत निरिच्छता प्राप्त झाली नाही, तोपर्यंत खटपट ही आहेच;...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

    देखैं उत्प्लवनासरिसा । पक्षी फळासि झोंबे जैसा । सांगै नरू केवीं तैसा । पावे वेगा? ॥ असे पहा पक्षी एका उड्डाणाबरोबर झाडाच्या फळास धरतो; पण...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

तो उद्देशु तूं नेणसीचि । म्हणौनि क्षोभलासि वायांचि । तरी आतां जाणें म्यांचि । उक्त दोन्ही ॥ तो आमचा हेतु तू जाणत नाहीस, म्हणून व्यर्थ...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

तरी आपुलिया सवेशा । कां न मागावासि परेशा । देवा सुकाळु हा मानसा । पाहला असे ॥ तर मग परमेश्वरा, आपल्याच इच्छेने तुमच्या पाशी आम्ही...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

तैसें सकळार्थभरित । तत्त्व सांगावें उचित । परी बोधे माझें चित्त । जयापरी ॥ त्याचप्रमाणे सर्व अर्थाने परिपूर्ण व (आचरण्यास) योग्य असे तत्त्व आपण सांगा;...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

आतां ऐसियापरि बोधिसी । तरी निकें आम्हां करिसी । एथ ज्ञानाची आस कायसी । अर्जुन म्हणे ॥ अर्जुन म्हणतो, आता अशाप्रकारे जर आपण बोध करीत...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

हां गा उपदेशु जरी ऐसा । तरी अपभ्रंशु तो कैसा । आतां पुरला आम्हां धिंवसा । आत्मबोधाचा ॥ अज्ञान घालविण्याकरिता जर असा संदिग्ध उपदेश कराल,...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

जो आपण सर्वज्ञनाथु । निरूपिता होइल श्रीअनंतु । ज्ञानदेवो सांगेल मातु । निवृत्तिदासु ॥ त्या संवादाचे निरूपण जगदीश्वर स्वतः करतील व ती गोष्ट निवृत्तिदास ज्ञानदेव...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

तो अहंकारातें दंडुनी | सकळ कामु सांडुनी | विचरे विश्व होउनी | विश्वामाजीं || तो मी पणा दवडून, सर्व विषय सोडून, जगदाकार होऊन जगात संचार...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

म्हणौनि आपलीं आपणपेया| जरी इंद्रियें येती आया| तरी अधिक कांहीं धनंजया| सार्थक असे?|| म्हणून धनंजया, आपली इंद्रिये स्वाधीन झाली म्हणजे मग ह्यापेक्षा अधिक सार्थक ते...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

निश्चळत्वाची भावना । जरी नव्हेचि देखै मना । तरी शांति केवीं अर्जुना । आपु होय ॥ अर्जुना, स्थिरपणाची भावना त्याच्या अंतःकरणात मुळीच उत्पन्न होत नसेल,...