Wednesday, May 31, 2023
27 C
Mumbai
संपादकीय वाणी संतांची

वाणी संतांची

वाणी ज्ञानेश्वरांची

आतां पुनरपि तो अनंतु । आद्य एकी मातु । सांगैल तेथ पंडुसुतु । प्रश्नु करील ॥ आता यापुढे भगवान...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

ऐसियांही सांकडां बोला । एक उपायो आहे भला । तो करितां जरी आंगवला । तरी सांगेन तुज ॥ मग...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

जैसी चंदनाची मुळी । गिंवसोनि घेपे व्याळीं । नातरी उल्बाची खोळी । गर्भस्थासी ॥ अर्जुना, फार काय सांगावे, जेथे...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

इहीं संतोषवन खांडिलें । धैर्यदुर्ग पाडिले । आनंदरोप सांडिले । उपडूनियां ॥ यांनी संतोषरूपी वन तोडून टाकिले, धैर्यरूपी किल्ला...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

जयांसि भुकेलियां आमिषा । हें विश्व न पुरेचि घांसा । कुळवाडियांचिया आशा । चाळीत असे ॥ काय चमत्कार सांगावा!...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

निश्चळत्वाची भावना । जरी नव्हेचि देखै मना । तरी शांति केवीं अर्जुना । आपु होय ॥ अर्जुना, स्थिरपणाची भावना त्याच्या अंतःकरणात मुळीच उत्पन्न होत नसेल,...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

ऐसा आपणचि केवळु । होऊनि असे निखळु । तयाची प्रज्ञा अचळु । निभ्रांत मानीं ॥ अशा प्रकारे जो आपण स्वतःच सर्वरूप होऊन राहतो, तो अचलप्रज्ञ...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

म्हणौनि आइकें अर्जुना। जैसा विस्फुलिंग लागे इंधना। मग तो प्रौढ जालिया त्रिभुवना। पुरों शके|| म्हणून अर्जुना, ऐक इंधनाला ठिणगी लागून ती भडकली म्हणजे जशी त्रिभुवनालादेखील...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

जेथ कामु उपजला । तेथ क्रोधु आधींचि आला । क्रोधीं असे ठेविला । संमोह जाणैं ॥ जेथे काम उत्पन्न झाला, तेथे त्यापूर्वी क्रोधही येतो व...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

तिये संधी मन जाये । मग अभ्यासीं ठोठावलें ठाये । ऐसें बळिकटपण आहे । इंद्रियांचें ॥ अशा अडचणीत जर मन सापडले तर अभ्यास जागच्या जागी...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

येरां इंद्रियां विषय तुटे । तैसा नियमूं न ये रस हटें । जें जीवन हें न घटे । येणेंविण ॥ इतर विषयाचे विषय कमी केले...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

गोमटें कांहीं पावे । तरी संतोषें तेणें नाभिभवे । जो वोखटेनि नागवे । विषादासी ॥ काही चांगले प्राप्त झाले तरी त्याच्या आनंदाने ज्याला गर्व होत...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

जो सर्वदा नित्यतृप्तु । अंत:करण भरितु । परी विषयामाजीं पतितु । जेणें संगें कीजे ॥ जो सर्वदा तृप्त असून ज्याचे अंत:करण आत्मज्ञानाने भरलेले आहे, पण...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

तेथ अर्जुन म्हणे देवा । हाचि अभिप्रावो आघवा । मी पुसेन आतां सांगावा । कृपानिधी ॥ त्या वेळी अर्जुन म्हणाला, ‘श्रीकृष्णा, कृपानिधी, याचबद्दलचा खुलासा मी...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

जे बुद्धियोगा योजिले । तेचि पारंगत जाहले । इहीं उभयबंधीं सांडिले । पापपुण्यीं ॥ ज्यांची बुद्धियोगाकडे प्रवृत्ती झाली, तेच पार पडतात; आणि पाप व पुण्य...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

आचरतां सिद्धी गेलें । तरी काजाचि कीर आलें । परी ठेलियाही सगुण जहालें । ऐसेंचि मानीं ॥ कर्म करताना जर शेवटास गेले तर ते खरोखर...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

कां उदकमय सकळ । जर्‍ही जाहलें असे महीतळ । तरी आपण घेपें केवळ । आर्तीचजोगें ॥ अथवा, सर्व पृथ्वी जरी जलमय झाली, तरी आपण आपल्या...