Eco friendly bappa Competition
घर महाराष्ट्र नाशिक #LIVE MVP Election Result Updates : मविप्र निवडणुकीची लाईव्ह लिंक

#LIVE MVP Election Result Updates : मविप्र निवडणुकीची लाईव्ह लिंक

Subscribe

आतापर्यंतची  स्थिती  

अध्यक्ष
डॉ. सुनील उत्तमराव ढिकले (प्रगती) : ५९९ +५९६=११९५ +५३६=१७३१+५४१=२२७२+५१६=२७८८  (आघाडी)
आ. माणिक शिवाजीराव कोकाटे (परिवर्तन) :३८९ +३९२ =७८१+४८७=१२६८+४५४=१७२२+४७०=२१९२

उपाध्यक्ष
दिलीप तुकाराम मोरे (प्रगती) : ५६४ +४९३= १०५७+५०३=१५६०+५०३=२०६३+४४३=२५०६+५२३=३०२९  (आघाडी)
विश्वास बापूराव मोरे (परिवर्तन) : ४१७+४९३=९१०+४८२=१३९२+४९१=१८८३+५३४=२४१७+४४३=२८६०

- Advertisement -

सभापती
माणिकराव माधवराव बोरस्ते (प्रगती) : ४७६+४८५=९६१+५०१= १४६२+४४९=१९११
बाळासाहेब रामनाथ क्षीरसागर (परिवर्तन) : ५०४ +५०३ = १००७+४८८=१४९५+५४२=२०३७(आघाडी)

उपसभापती
डॉ. विलास केदा बच्छाव (प्रगती) : ५१९+४४० =९५९+४९३=१४५२+४८२=१९३४+४६९+४८१+४२०=३३०४ 
देवराम बाबुराव मोगल (परिवर्तन) : ४४२+५२०=९६२+४७९= १४४१+४९५=१९३६+४८०+४२६+४०३ ३२४५ (आघाडी)

- Advertisement -

सरचिटणीस
श्रीमती नीलिमा वसंत पवार (प्रगती) : ५०२ +४३७ =९३९+४७२=१४११+४६२=१८७३
नितीन बाबुराव ठाकरे (परिवर्तन) : ४८७ +५५४=१०४१+५०८= १५४९+५३२=२०८१ (आघाडी) 

चिटणीस
डॉ. प्रशांत पाटील (प्रगती) : ५२७+४५५=९८२+४९२=१४७४+४८६=१९६०
दिलीप सखाराम दळवी (परिवर्तन) : ४६१+५३५ =९९६+४८५=१४८१+५१०=१९९१(आघाडी)

संचालक मंडळ

महिला
1. सिंधुबाई आढाव (प्रगती) :४२८+४१५=८४३ (आघाडी)

शालन सोनवणे (परिवर्तन) :४२१+३९१=८१२

२. सरला कापडणीस (प्रगती) :४२८+४३८=८६६
शोभा बोरस्ते (परिवर्तन) :५२७+५०९=१०३६ (आघाडी)

नाशिक ग्रामीण
सचिन पंडित पिंगळे (प्रगती) : 496+५१०=१००६+५४२=१५४८  (आघाडी)
रमेश पिंगळे (परिवर्तन) : ४९३+४८२=९७५+४४९=१४२४

येवला
माणिकराव शिंदे (प्रगती) : ४५९+४३३=८८२+४८८=१३७०+५०८+५६२+५८४=३०२४ (आघाडी)
नंदकुमार बनकर (परिवर्तन) : ५२६+५५८= १०८४+५०७=१५९१+४८०+४२६+४०३=२९००

सिन्नर
हेमंत वाजे (प्रगती) :४१५
कृष्णा भगत (परिवर्तन) :५६३

मालेगाव
डॉ. जयंत पवार (प्रगती) : ५१४+५०२ =९१६
रमेश बच्छाव (परिवर्तन) : ४७१ +४८५ =९५६(आघाडी)

देवळा
केदा तानाजी आहेर (प्रगती) : ४९३+५१४ = १००७+५२१=१५२८+४९७+४९१=२५१६ (आघाडी)
विजय पगार (परिवर्तन) : ४९३ +४६७ =९६०+४६१=१४२१+५०९+४४७=२३७७

चांदवड
उत्तम भालेराव (प्रगती) : ४७४+४८७=९६१+४७४=१४३५
डॉ. सयाजी गायकवाड (परिवर्तन) : ५१२+४९७=१००९+५०४=१५१३(आघाडी)

नांदगाव
चेतन पाटील (प्रगती) : ४९५+४९५ =९९०(आघाडी)
अमित पाटील (परिवर्तन) : ४९२+४९७=९८९

निफाड
दत्तात्रय गडाख (प्रगती) : ४६७+४९१ =९५८+४५१=१४०९
शिवाजी गडाख (परिवर्तन) : ५२१ +४९० =१०११+५३९=१५५० (आघाडी)

सटाणा
विशाल सोनावणे (प्रगती) : ४९१+५१२=१००३  (आघाडी)
प्रसाद सोनवणे (परिवर्तन) : ४९१+४७३=९६४

नाशिक शहर
नानासाहेब महाले (प्रगती) : ४९६ +५११ =१००७+५१२= १५१९ (आघाडी)
लक्ष्मण लांडगे (परिवर्तन) : ४९१+४७६ =९६७+४७६=१४४३

दिंडोरी
सुरेश कळमकर (प्रगती) : ४२५+४५५=८८०
प्रवीण जाधव (परिवर्तन) : ५६३+५३५ =१०९८  (आघाडी)

कळवण 
धनंजय पवार (प्रगती) : ५२४ +४५४ =९७८+४५१=१४२९
रवींद्र देवरे (परिवर्तन) : ४५४+५२७=१०८१+४३६=१५१७(आघाडी)

इगतपुरी
भाऊसाहेब खातळे (प्रगती) : ४८६+४४६= ९३२+४९७=१४२९
संदीप गुळवे (परिवर्तन) : ४८२+५३६=१०१८ +४९१=१५०९(आघाडी)

सेवक संचालक

संजय खंडेराव शिंदे (सेवक) : ३१८ (विजयी)
डॉ. संपत काळे (समर्थ) : ९४

इंद्रजित दयाराम शिंदे (सेवक) : ३३९ (विजयी)
रामराव बच्छाव (समर्थ) : १०२

जगन्नाथ मधुकर निंबाळकर (सेवक) : २३३ (विजयी)
राजेश शिंदे (समर्थ) : १११

 

ही आकडेवारी अधिकृत नसून मतमोजणी प्रतिनिधींकडून मिळवलेली आहे

- Advertisment -