नाशिक मनपा निवडणूक : कुठल्या प्रभागात कोणते आरक्षण ?

प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर

प्रभाग क्रमांक:-१

 • १ अ = अनुसूचित जमाती
 • १ ब = सर्वसाधारण महिला
 • १ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-२

 • २ अ = अनुसूचित जमाती महिला
 • २ ब = सर्वसाधारण महिला
 • २ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-३

 • ३ अ = अनुसूचित जमाती
 • ३ ब = सर्वसाधारण महिला
 • ३ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-४

 • ४ अ = अनुसूचित जमाती महिला
 • ४ ब = सर्वसाधारण महिला
 • ४ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-५

 • ५ अ = सर्वसाधारण महिला
 • ५ ब = सर्वसाधारण महिला
 • ५ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-६

 • ६ अ = सर्वसाधारण महिला
 • ६ ब = सर्वसाधारण खुला
 • ६ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-७

 • ७ अ = अनुसूचित जाती
 • ७ ब = अनुसूचित जमाती महिला
 • ७ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-८

 • ८ अ = सर्वसाधारण महिला
 • ८ ब = सर्वसाधारण महिला
 • ८ क = सर्वसाधारण खुला
 • ८ ड = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-९

 • ९ अ = सर्वसाधारण महिला
 • ९ ब = सर्वसाधारण खुला
 • ९ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-१०

 • १० अ = सर्वसाधारण महिला
 • १० ब = सर्वसाधारण महिला
 • १० क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-११

 • ११ अ = अनुसूचित जाती
 • ११ ब = अनुसूचित जमाती महिला
 • ११ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-१२

 • १२ अ = अनुसूचित जाती महिला
 • १२ ब = सर्वसाधारण महिला
 • १२ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-१३

 • १३ अ = सर्वसाधारण महिला
 • १३ ब = सर्वसाधारण खुला
 • १३ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-१४

 • १४ अ = अनुसूचित जाती महिला
 • १४ ब = सर्वसाधारण महिला
 • १४ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-१५

 • १५ अ = अनुसूचित जाती
 • १५  ब = सर्वसाधारण महिला
 • १५  क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-१६

 • १६ अ = सर्वसाधारण महिला
 • १६ ब = सर्वसाधारण महिला
 • १६ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-१७

 • १७ अ = सर्वसाधारण महिला
 • १७  ब = सर्वसाधारण खुला
 • १७ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-१८

 • १८ अ = सर्वसाधारण महिला
 • १८  ब = सर्वसाधारण महिला
 • १८ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-१९

 • १९ अ = सर्वसाधारण महिला
 • १९ ब = सर्वसाधारण खुला
 • १९ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-२०

 • २० अ = अनुसूचित जाती
 • २० ब = सर्वसाधारण महिला
 • २० क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-२१

 • २१ अ = सर्वसाधारण महिला
 • २१ ब = सर्वसाधारण महिला
 • २१ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-२२

 • २२ अ = अनुसूचित जाती महिला
 • २२ ब = सर्वसाधारण महिला
 • २२ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-२३

 • २३ अ = अनुसूचित जाती
 • २३ ब = सर्वसाधारण महिला
 • २३ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :- २४

 •  २४ अ = अनुसूचित जाती
 •  २४ ब = सर्वसाधारण महिला
 •  २४ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :- २५

 • २५ अ = अनुसूचित जाती
 • २५ ब = सर्वसाधारण महिला
 • २५ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :- २६

 • २६ अ = अनुसूचित जाती महिला
 • २६ ब = सर्वसाधारण महिला
 • २६ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :- २७

 • २७ अ = अनुसूचित जाती महिला
 • २७ ब = अनुसूचित जमाती
 • २७ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :- २८

 • २८ अ = अनुसूचित जमाती
 • २८  ब = सर्वसाधारण महिला
 • २८  क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :- २९

 •  २९ अ = सर्वसाधारण महिला
 •  २९ ब = सर्वसाधारण महिला
 •  २९ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-३०

 • ३० अ = सर्वसाधारण महिला
 • ३० ब = सर्वसाधारण महिला
 • ३० क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-३१

 • ३१ अ = सर्वसाधारण महिला
 • ३१ ब = सर्वसाधारण महिला
 • ३१ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-३२

 • ३२ अ = सर्वसाधारण महिला
 • ३२ ब = सर्वसाधारण महिला
 • ३२ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-३३

 • ३३ अ = सर्वसाधारण महिला
 • ३३ ब = सर्वसाधारण महिला
 • ३३ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-३४

 • ३४ अ = अनुसूचित जाती महिला
 • ३४ ब = अनुसूचित जमाती महिला
 • ३४ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-३५

 • ३५ अ = अनुसूचित जाती महिला
 • ३५ ब = सर्वसाधारण महिला
 • ३५ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-३६

 • ३६  अ = सर्वसाधारण  महिला
 • ३६  ब =सर्वसाधारण  महिला
 • ३६  क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-३७

 • ३७ अ = सर्वसाधारण महिला
 • ३७ ब =सर्वसाधारण महिला
 • ३७ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-३८

 • ३८ अ = सर्वसाधारण महिला
 • ३८ ब =सर्वसाधारण खुला
 • ३८ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-३९

 • ३९ अ = अनुसूचित जाती
 • ३९ ब =सर्वसाधारण महिला
 • ३९ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-४०

 • ४ अ = सर्वसाधारण महिला
 • ४० ब =सर्वसाधारण खुला
 • ४० क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-४१

 • ४१ अ = अनुसूचित जाती महिला
 • ४१ ब =सर्वसाधारण महिला
 • ४१ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-४२

 • ४२ अ = अनुसूचित जाती
 • ४२ ब =सर्वसाधारण महिला
 • ४२ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-४३

 • ४३ अ = अनुसूचित जाती महिला
 • ४३ ब =सर्वसाधारण महिला
 • ४३ क = सर्वसाधारण खुला

प्रभाग क्रमांक :-४४

 • ४४ अ = अनुसूचित जाती महिला
 • ४४ ब =अनुसूचित जमाती
 • ४४ क = सर्वसाधारण खुला