मध्य रेल्वेने केल्या ‘या’ गाड्या रद्द

पुणे, नागपुर, भुसावळ, हावडा, कलबुर्गी आणि निझामाबादला जाणाऱ्या गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

express trains
मध्य रेल्वेने केल्या 'या' गाड्या रद्द

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर मध्य रेल्वेने मोठा निर्णय घेतला आहे. करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता मध्य रेल्वेच्या लांब पल्ल्याच्या २३ गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. प्लॅटफॉर्म टिकीटांचे दर वाढवले असतानाच आता लांब पल्ल्याच्या गाड्या काही काळासाठी बंद करण्यात आल्या आहेत. पुणे, नागपुर, भुसावळ, हावडा, कलबुर्गी आणि निझामाबादला जाणाऱ्या गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. करोनाचा वाढता धोका लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या गाड्या रद्द

१)११००७ मुंबई-पुणे डेक्कन एक्सप्रेस – १९-०३-२०२० ते ३१-०३-२०२०
२)११००८ पुणे-मुंबई डेक्कन एक्सप्रेस – १८-०३-२०२० ते ३०-०३-२०२०
३)११२०१ एलटीटी – अंजनी एक्सप्रेस – २३-०३-२०२० ते ३०-०३-२०२०
४)११२०२ अंजनी-एलटीटी एक्सप्रेस – २०-०३-२०२० ते २७-०३-२०२०
५)११२०५ एलटीटी-निझामाबाद एक्सप्रेस – २१-०३-२०२०
६)११२०६ निझामाबाद – एलटीटी एक्सप्रेस – २२-०३-२०२० ते २९-०३-२०२०
७)२२१३५/२२१३६ नागपुर – रेवा एक्सप्रेस २५-०३-२०२०
८)११४०१ मुंबई-नागपुर नंदीग्राम एक्सप्रेस २३-०३-२०२० ते ०१-०४-२०२०
९)११४०२ नागपुर – मुंबई नंदीग्राम एक्सप्रेस२२-०३-२०२० ते ३१-०३-२०२०
१०)११४१७ पुणे-नागपुर एक्सप्रेस २६-०३-२०२० ते ०२-०४-२०२०
११)११४१८ नागपुर – पुणे एक्सप्रेस २०-०३-२०२० ते २७-०३-२०२०
१२)२२१३९ पुणे – अंजनी एक्सप्रेस २१-०३-२०२० ते २८-०३-२०२०
१३)२२१४० अंजनी – पुणे एक्सप्रेस २२-०३-२०२० ते २९-०३-२०२०
१४)१२११७/१२११८ एलटीटी – मनमाड एक्सप्रेस १८-०३-२०२० ते ३१-०३-२०२०
१५)१२१२५ मुंबई-पुणे प्रगती एक्सप्रेस १८-०३-२०२० ते ३१-०३-२०२०
१६)१२१२६ पुणे-मुंबई प्रगती एक्सप्रेस १९-०३-२०२० ते ०१-०४-२०२०
१७)२२१११ भुसावळ- नागपुर एक्सप्रेस १८-०३-२०२० ते २९-०३-२०२०
१८)२२११२ नागपुर – भुसावळ एक्सप्रेस १९-०३-२०२० ते ३०-०३-२०२०
१९)११३०७/११३०८ कलबुर्गी सीकंदराबाद एक्सप्रेस १८-०३-२०२० ते ३१-०३-२०२०
२०)१२२६२ हावडा- मुंबई दुरांतो एक्सप्रेस २४-०३-२०२० ते ३१-०३-२०२०
२१)१२२६१ मुंबई – हावडा दुरांतो एक्सप्रेस २५-०३-२०२० ते ०१-०४-२०२०
२२)२२२२१ सीएसएमटी – निझामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस २०, २३, २७ आणि ३०-०३-२०२०
२३)२२२२२ निझामुद्दीन – सीएसएमटी राजधानी एक्सप्रेस २१, २४, २६ आणि ३१-०३-२०२०

tain cancel
गाड्या रद्द