कोपरखैरणे, घणसोलीत अनधिकृत बांधकामांवर पालिकेचा हतोडा 

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने महापालिका क्षेत्रातील अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे यावर धडक कारवाई करण्यात येत असून अतिक्रमण विभागामार्फत कोपरखैरणे व घणसोली विभागात तोडक कारवाई करण्यात आलेली आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने महापालिका क्षेत्रातील अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे यावर धडक कारवाई करण्यात येत असून अतिक्रमण विभागामार्फत कोपरखैरणे व घणसोली विभागात तोडक कारवाई करण्यात आलेली आहे.

यामध्ये कोपरखैरणे विभागात सेक्टर १२ डी येथील घर क्रमांक ११४९ याठिकाणी महानगरपालिकेची कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता अनधिकृतपणे बांधकाम सुरू होते. या बांधकामास कोपरखैरणे विभाग कार्यालयामार्फत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील कलम ५४ अन्वये नोटीस बजावण्यात आलेली होती. नोटीशीस अनुसरून हे अनधिकृत बांधकाम संबंधितांनी स्वत:हून हटविणे आवश्यक होते. परंतू त्यांनी अनाधिकृत बांधकाम सुरूच ठेवले होते.

या अनधिकृत बांधकामावर कोपरखैरणे विभागामार्फत धडक मोहिमेचे आयोजन करण्यात येऊन हे अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यात आले. कोपरखैरणे विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी ८ मजूर, २ ब्रेकर, १ गॅस कटर व १ पिकअप व्हॅन तसेच अतिक्रमण विभागाकडील पोलीस पथक यांनी ही मोहिम राबविली.

त्याचप्रमाणे घणसोली विभागामध्ये सेक्टर २५ लगत असलेल्या नाल्याजवळ, अर्जुनवाडी येथे तळमजल्याचे बांधकाम महानगरपालिकेची कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता अनधिकृतपणे सुरू होते. या बांधकामास घणसोली विभाग कार्यालयामार्फत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील कलम ५४ अन्वये नोटीस बजावण्यात आलेली होती. नोटीशीस अनुसरून हे अनाधिकृत बांधकाम संबंधितांनी स्वत:हून हटविणे आवश्यक होते. परंतू त्यांनी अनाधिकृत बांधकाम सुरूच ठेवले होते.

या अनधिकृत बांधकामावर घणसोली विभागामार्फत धडक मोहिमेचे आयोजन करण्यात येऊन हे अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यात आले. घणसोली विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी १० मजूर, १ जेसीबी तसेच अतिक्रमण विभागाकडील पोलीस पथक यांनी ही मोहिम राबविली. यापुढील काळातही अनधिकृत बांधकामविरोधी कारवाई तीव्र स्वरुपात राबविण्यात येणार आहेत.

हेही वाचा –