साईर्थ मयुर ढोलम यांच्या घरचा बाप्पा, मुंलुड पुर्व

साईर्थ मयुर ढोलम, मुंलुड पुर्व