Friday, October 7, 2022
27 C
Mumbai
संपादकीय वाणी संतांची

वाणी संतांची

भगवंताला स्मरून कर्म करावे

गोंदवलेकर महाराज सांगतात की, सदाचरणाने राहणार्‍या माणसाला खर्च कमी लागतो, कारण खर्‍या समाधानाने पोट भरले की अन्नही कमी...

आपण भगवंताला सगुणात पहावे

परमात्मा सच्चिदानंदस्वरूप आहे हे जरी खरे, तरी ते स्वरूप सगुणाच्या आधाराशिवाय आपल्याला पाहता येणार नाही. आपण भगवंताला सगुणात...

सर्व अवतार एका भगवंताचेच आहेत

पाण्याचा रंग कोणता म्हणून विचारले तर काय सांगता येईल? त्याचप्रमाणे भगवंत आहे. ज्याप्रमाणे पहाल त्याप्रमाणे तो आपल्याला दिसेल....

जगात खरे सुख नाही आणि दुःखही नाही

हल्ली लोकांचे हित करण्यासाठी जो तो झटत असतो, पण आपले स्वतःचे हित साधल्याशिवाय् दुसर्‍याचे हित आपण काय साधणार?...

भगवंताचे नाम अभिमानाचा नाश करते

गोंदवलेकर महाराज म्हणतात की, देवाला आपण जाणू म्हणून तो जाणला जाईल का? मला ब्रह्म कळले म्हणून शब्दाने सांगितले...

भगवंताचे प्रेम वाढण्यासाठी उत्सव

गोंदवलेकर महाराज म्हणतात की, उत्सवासाठी तुम्हा सर्वांना बरेच कष्ट झाले. लग्नामध्ये खर्‍या विवाहविधीला, म्हणजे अंतरपाट धरून सप्तपदी होईपर्यंत, थोडाच वेळ लागतो; पण या संस्काराचे...

आचार, विचार यांची सांगड असावी

मी प्रपंचासाठी नसून रामाकरता आहे, ही दृढ भावना ठेवावी. ‘मी माझ्याकरता जगतो’ असे न म्हणता ‘रामाकरता जगतो’ असे म्हणू या, मग रामाचेच गुण अंगी...

आपण आपल्या मर्यादा ओळखून वागावे

अभिमान सोडून जो गृहस्थाश्रम पाळील तोच खरा परमार्थी. अभिमान सोडल्याने गृहस्थाश्रम चांगला होतो. ‘मी म्हणेन तसे होईल,’ असे कधीही म्हणू नये. अभिमानाच्या पायावर उभारलेली...

भगवंताची अनन्यभावाने प्रार्थना करावी

कोणतेही बी पेरताना ते अत्यंत शुद्ध असावे; म्हणजे किडलेले किंवा सडलेले नसावे. भगवंताशिवाय दुसर्‍या कोणत्याही फळाच्या हेतूने केलेली भक्ती ही सडलेल्या बीजासारखी आहे. आता...

भगवंताचे अनुसंधान सर्वोत्तम सत्कर्म

देहात आल्यावर, आपले ज्याच्याशी जे कर्तव्य आहे ते बरोबर करावे. घरात अत्यंत समाधान असावे. मुलांनी वडील माणसांचे दोष पाहू नयेत. बाप जसा सच्छील आहे...

भक्ती केल्यानेच भगवंताची प्राप्ती होईल

एकदा उद्धवाने श्रीकृष्णाला विचारले की, ‘तू आपल्या मुखानेच सांग की आम्हाला तुझी प्राप्ती कशी होईल.’ तेव्हा परमात्मा म्हणाला, ‘भक्ती केल्यानेच माझी प्राप्ती होऊ शकते.’...

भगवंताच्या नामस्मरणापासून ढळू नये

एखाद्या मोठ्या यंत्रामध्ये एक चक्र सुरू झाले की बाकीची सर्व चक्रे आपापल्यापरी हळू किंवा जलद फिरू लागतात. त्याचप्रमाणे आपल्या मनाचे आहे. मनाची एक शक्ती...

भगवंत नियोजित स्थळी पोहोचवतो

दुसर्‍याच्या मनातले ओळखणे ही फारशी मोठी विद्या नाही. ज्याच्या मनातले ओळखायचे आहे त्याच्या मनाशी एकरूप झाले की आपल्याला कळायला लागते; पण अंतःकरण शुद्ध असेल...

मंदिर भगवंताच्या उपासनेचे स्थान

गोंदवलेकर महाराज म्हणतात की, प्रत्येकाने गोंदवल्याच्या रामाचे एकदा तरी दर्शन घ्यावे असे मला फार वाटते. या रामाचे वैशिष्ठ्य असे आहे की, त्याच्यापुढे उभे राहिले...

आपल्या कर्तव्यात भगवंताचे स्मरण ठेवावे

आपल्या जीवनाचा सारखा विकास होतो आहे म्हणून आपण आज जिथे आहोत त्याच्या मागे काल होतो आणि आज जिथे आहोत त्याच्या पुढे उद्या आपण जाऊ....

परमेश्वराच्या प्राप्तीसाठी तळमळ हवी

परमेश्वर आपल्याला खरोखरच हवा आहे का? आणि तो कशासाठी? बाकी, एवढे कष्ट करून तुम्ही येथे येता, तेव्हा भगवंत तुम्हाला नको आहे असे कसे होईल?...

भगवंताच्या अनुसंधानाची सवय लावावी

खरोखर, प्रारब्धाचे भोग कुणालाही टळत नाहीत. प्रारब्धाचा संबंध देहापर्यंतच असतो, मनाशी नाही. देहास सुखदुःख प्रारब्धाने मिळते. दुःख कोणालाही नको आहे, पण ते येते. सुखाचेही...