Saturday, January 28, 2023
27 C
Mumbai
संपादकीय वाणी संतांची

वाणी संतांची

वाणी ज्ञानेश्वरांची

झुंजाची आवडी धरिती | परी संग्रामीं धीर नव्हती | हें सांगोनि रायाप्रती | काय संजयो म्हणे // यांना युद्धाची...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

मग सरिसेपणें उठावले | दुणवटोनी उचलले | तया दंडी क्षोभलें | लोकत्रय // मग ते मोठ्या तयारीने पुढे सरसावले...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

सृष्टी गेली रे गेली | देवां मोकळवादी जाहली | ऐशी एक टाळी पिटिली | सत्यलोकीं // सत्यलोकी,‘सृष्टी बुडाली रे...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

तो महाप्रलयजलधरु | जैसा घडघडिला गंहिरु | तंव अनंतविजयो युधिष्ठिरु | आस्फुरित असे // त्या शंखाचा भयंकर ध्वनी महाप्रलयकालच्या...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

ध्वजस्तंभावरी वानरु | तो मूर्तिमंत शंकरु | सारथी शार्ङ्गधरु | अर्जुनेसीं // साक्षात शंकराचा अवतार जो मारुती, तो त्याच्या...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

तेथ भेडांची कवण मातु | कांचया केर फिटतु | जेणें दचकला कृतांतु | आंग नेघे // त्या ठिकाणी भित्र्यांची काय कथा? जे कचरले ते तर...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

तो गाजत असे अद्भुतु | दोन्ही सैन्यांआंतु | प्रतिध्वनी न समातु | उपजत असे // तो नाद दोन्ही सैन्यांत इतका दुमदुमून गेला की, त्याचा प्रतिध्वनी...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

ना तरी प्रळयवन्ही महावातु | या दोघां जैसा सांघातु | तैसा हा गंगासुतु | सेनापति // किंवा प्रलयकालच्या अग्नीला महावाताचे साहाय्य मिळून त्या उभयतांचा जसा...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

पतिव्रतेचें हृदय जैसें | पतिवांचूनि न स्पर्शे | मी सर्वस्व या तैसें | सुभटांसी // ज्याप्रमाणें पतिव्रतेचे मन पतीवाचून दुसरे ठिकाणी जात नाही; केवळ पतीच्याच...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

उद्देशें एक दोनी | जायिजती बोलोनी | तुम्ही आदिकरूनी | मुख्य जे जे // आपण व इतर वीर जे आहेत, त्यांपैकी काही मुख्यवीरांची नांवे दिग्दर्शनार्थ...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

जो का तुम्हीं शिक्षापिला | विद्या देऊनि कुरुठा केला | तेणें हा सैन्यसिंहु पाखरिला | देख देख // ज्या धृष्टद्युम्नाला तुम्ही पढवून विद्येचे आगर केले,...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

तरी तेचि येतुलां अवसरीं | काय किजत असे येरयेरीं | तें झडकरी कथन करी | मजप्रती तर ते परस्परांत एवढा वेळपर्यंत काय करीत आहेत तें...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

तरी न्यून तें पुरतें | अधिक तें सरतें | करूनि घेयावें हें तुमतें | विनवितु असें // तरी कमी असेल तर पूर्ण करा व अधिक...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

ऐसे ं जे अगाध / जेथ वेडावकी वेद / तेथ अल्प मी मतिमंद / काई होये // असे हे गीताशास्त्र गहन असून याच्या ठिकाणी वेदांचीदेखील...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

हें अनावर न विचारितां / वायांचि धिंवसा उपनला चित्ता / येर्‍हवी भानुतेजीं काय खदयोत / शोभा आथी // हे गीतार्थाचे काम फार कठीण आहे. याचा...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

कां आपुला ठावो न सांडितां / आलिंगिजे चंदु प्रगटतां / हा अनुराग भोगितां / कमुदिनी जाणे // किंवा चंद्रप्रकाश होण्याबरोबर चंद्रविकासिनी कमलिनी उमलून आपली जागा...

वाणी ज्ञानेश्वरांची

ना तरी शब्दब्रह्मान्धि मथियला व्यासबुद्धि / निवडिले निरवधि / नवनीत हें // अथवा व्यासांनी वेदरूप समुद्र बुद्धिरूपी रवीने घुसळून त्यातून हे गीतारूप अनुपमेय नवनीत काढले. मग...